S1xu

Wang Kang-Can
Age: 20
Game: League of Legends (LoL)
Role: Sub
S1xu