Skip to main content Skip to navigation

สายปิดเสียงแบบอินไลน์ขนาด A40 ยาว 2.0 ม.

ASTRO Series

สายปิดเสียงแบบอินไลน์ขนาด A40 ยาว 2.0 ม.

สเปคและรายละเอียด

ข้อมูลการรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

หมายเลขชิ้นส่วน

  • 993-001489

การสนับสนุน

รายละเอียด

สายปิดเสียงอินไลน์ A40 ขนาด 2.0 ม. หรือที่เรียกว่าสายคอนโซลหรือสายปิดเสียง ช่วยให้สามารถปิดเสียงการสื่อสารด้วยเสียงไปยังชุดหูฟัง A40 ได้

ปลายสายมี 2 ขนาดคือปลายสาย 4 ขาและ 5 ขั้ว การต่อขั้วจะเข้ากับชุดหูฟัง และขั้วต่อ 4 ขั้วจะเข้ากับ MixAmp Pro หรือ PC Splitter

ใช้งานได้กับ A40s Gen 2 และรุ่นใหม่กว่า

 

รถเข็น

ปัจจุบันรถเข็นของคุณว่างเปล่า เริ่มต้นการช้อปปิ้งตอนนี้เลย