Skip to main content Skip to navigation

BỘ PHÍM SWITCH PRO X Các phím switch

Bàn phím chơi game cơ học Pro

Các phím switch lách cách GX BLUE

 • khoảng cách hành trình: 2,0 mm
 • Lực nhấn: 50 g
 • Tổng khoảng cách hành trình: 3,7 mm

Phím switch tactile GX BROWN

 • khoảng cách hành trình: 1,9 mm
 • Lực nhấn: 50g
 • Tổng khoảng cách hành trình: 4,0 mm

Phím switch Linear GX RED

 • khoảng cách hành trình: 1,9 mm
 • Lực nhấn: 50 g
 • Tổng khoảng cách hành trình: 4,0 mm

Mã phụ tùng (Part Number)

 • Màu đen Clicky : 943-000325
 • Màu đen Linear : 943-000327
 • Màu đen Phím bấm : 943-000326
BỘ PHÍM SWITCH PRO X
Các phím switch