BỘ PHÍM SWITCH PRO X Các phím switch

Bàn phím chơi game cơ học Pro
Các phím switch lách cách GX BLUE
 • khoảng cách hành trình: 2,0 mm
 • Lực nhấn: 50 g
 • Tổng khoảng cách hành trình: 3,7 mm
Phím switch tactile GX BROWN
 • khoảng cách hành trình: 1,9 mm
 • Lực nhấn: 50g
 • Tổng khoảng cách hành trình: 4,0 mm
Phím switch Linear GX RED
 • khoảng cách hành trình: 1,9 mm
 • Lực nhấn: 50 g
 • Tổng khoảng cách hành trình: 4,0 mm
Mã phụ tùng
 • Màu đen Clicky : 943-000325
 • Màu đen Linear : 943-000327
 • Màu đen Tactile : 943-000326
pro series
BỘ PHÍM SWITCH PRO X
Các phím switch